I den första plenarföreläsningen på NÄD (keynote-föreläsning säger man i många andra sammanhang) diskuterade Ingrid Carlgren kunskap och bildning. Detta skulle kunna uppfattas av vissa verksamma lärare som filosofiska utläggningar om förhållandet mellan teori och praktik eller mellan kunskap som påstående eller kunskap som grundas i praktiken. Carlgren visade dock på några delar av lärarverksamhet som alla lärare behöver beakta. Man behöver veta vad man utgår från när man planerar sin undervisning. Om man utgår från vad eleverna behöver kunna visa på när de är färdiga, det vill säga kunskapskraven istället för det centrala innehållet när man planerar leder det till att det blir en rundgång. Detta visade sig vara lite kontroversiellt eftersom redan när föreläsningen började kvittrade en känd bedömningsprofessor om att Carlgren bedrev en ”aggressiv kampanj mot formativ bedömning”. Själv tycker jag att det stärkte min egen åsikt att man inte kan utgå från kunskapskrav vid planering eftersom man då ropar som man får svar och bedömer eleverna på samma sätt som de undervisas. Eller uttryckt på ett annat sätt; man skapar kopior (av sig själv, eller kanske av kunskapskraven) när man planerar undervisningen utifrån kunskapskraven istället för det centrala innehållet.

Dagens första seminarium handlade om det språkliga i NO-undervisning. Det pratades bland annat om tvåspråkighet och på vilket sätt detta kan svar en tillgång för eleven istället för en belastning. Ett annat paper behandlade hur eleverna går från att tala vardagligt om NO till att tala mer vetenskapligt. Det finns forskare som gärna avfärdar eller kritiserar detta som forskning på istället för med lärare, men jag tycker mig kunna se även här hur man kan använda dessa analysmodeller som verktyg för att utveckla elevernas språk och elevernas begreppsanvändning i NO-klassrummet. Man får då ta för givet att det är ett mål med undervisningen att eleverna skall använda ”O” istället för ”luft” när de pratar om syre. Risken är väl kanske bara att man lär eleverna att låtsas som att de kan.